ឧបករណ៍គណនាតាមអ៊ីនធឺណិត

ម៉ាស៊ីនគិតលេខវិស្វកម្មអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិច