ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

សេវាកម្មគេហទំព័រនិងរាល់ព័ត៌មាននិង / ឬមាតិកាដែលអ្នកបានឃើញ hear ឬបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រ ("មាតិកា") ត្រូវបានការពារដោយប្រទេសចិននិងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធអន្តរជាតិពាណិជ្ជសញ្ញានិងច្បាប់ផ្សេងទៀតហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាសធាតុសំខាន់ៗ។ com ឬមាតាបិតាដៃគូអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកចូលរួមវិភាគទានឬភាគីទីបី។ ក .-components.com ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចផ្ទេរបាននិងមិនផ្តាច់មុខដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័រសេវាកម្មនិងមាតិកាដើម្បីបោះពុម្ពទាញយកនិងរក្សាទុកចំណែកនៃ ខ្លឹមសារដែលអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ថាអ្នក៖ (១) ប្រើច្បាប់ចម្លងនៃមាតិកាទាំងនេះសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មផ្ទៃក្នុងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនមែនជាពាណិជ្ជកម្ម (២) កុំចម្លងឬបិទផ្សាយមាតិកានៅលើកុំព្យូទ័របណ្តាញណាមួយឬ បញ្ជូនចែកចាយឬផ្សាយមាតិកានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយ (៣) កុំកែប្រែឬផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយឬលុបឬផ្លាស់ប្តូរការជូនដំណឹងអំពីការរក្សាសិទ្ធិឬពាណិជ្ជសញ្ញា។ សិទ្ធិចំណងជើងឬចំណាប់អារម្មណ៍លើខ្លឹមសារឬសំភារៈដែលបានទាញយកត្រូវបានផ្ទេរមកអោយអ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ។ ទាញយកពីគេហទំព័រដោយអនុលោមតាមអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់នេះសម្រាប់អ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់មាតិកាផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានចែងនៅទីនេះ។ អ្នកមិនអាចប្រើស្លាកសញ្ញាឬស្លាកសញ្ញាណាមួយដែលលេចឡើងនៅលើគេហទំព័រដោយមិនមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាឡើយលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាត។ អ្នកអាចមិនឆ្លុះកញ្ចក់ធ្វើស៊ុមទំព័រគេហទំព័រឬទំព័រណាមួយនៃគេហទំព័រនេះនៅលើគេហទំព័រឬគេហទំព័រណាមួយឡើយ។ អ្នកមិនអាចភ្ជាប់“ បណ្តាញភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅ” ទៅនឹងគេហទំព័របានទេពោលគឺបង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនេះ។ គេហទំព័រដែលចៀសវៀងពីទំព័រដើមឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។គ្មានសិទ្ធិចំណងជើងឬការចាប់អារម្មណ៍លើខ្លឹមសារឬសំភារៈដែលបានទាញយកត្រូវបានផ្ទេរមកអោយអ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃអាជ្ញាប័ណ្ណនេះឡើយ ។Key-Components.com រក្សាសិទ្ធិទាំងស្រុងនូវសិទ្ធិនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពេញលេញនៅក្នុងខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកទាញយកពីគេហទំព័រដោយយោងលើអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់នេះ។ អ្នកមិនត្រូវប្រើស្លាកសញ្ញាឬស្លាកសញ្ញាណាមួយដែលលេចចេញនៅលើគេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាឡើយលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ ឬរៀបចំគេហទំព័រឬទំព័រផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនេះនៅលើគេហទំព័រឬគេហទំព័រណាមួយ។ អ្នកមិនអាចភ្ជាប់“ បណ្តាញភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅ” ទៅនឹងគេហទំព័របានទេពោលគឺបង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះដែលចៀសពីទំព័រដើមឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃ គេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។គ្មានសិទ្ធិចំណងជើងឬការចាប់អារម្មណ៍លើខ្លឹមសារឬសំភារៈដែលបានទាញយកត្រូវបានផ្ទេរមកអោយអ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃអាជ្ញាប័ណ្ណនេះឡើយ ។Key-Components.com រក្សាសិទ្ធិទាំងស្រុងនូវសិទ្ធិនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពេញលេញនៅក្នុងខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកទាញយកពីគេហទំព័រដោយយោងលើអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់នេះ។ អ្នកមិនត្រូវប្រើស្លាកសញ្ញាឬស្លាកសញ្ញាណាមួយដែលលេចចេញនៅលើគេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាឡើយលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ ឬរៀបចំគេហទំព័រឬទំព័រផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនេះនៅលើគេហទំព័រឬគេហទំព័រណាមួយ។ អ្នកមិនអាចភ្ជាប់“ បណ្តាញភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅ” ទៅនឹងគេហទំព័របានទេពោលគឺបង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះដែលចៀសពីទំព័រដើមឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃ គេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ចំណងជើងឬចំណាប់អារម្មណ៍លើខ្លឹមសារឬសំភារៈដែលបានទាញយកត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ ។Key-Components.com រក្សាសិទ្ធិពេញលេញនូវសិទ្ធិនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពេញលេញនៅក្នុងខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកទាញយកពីគេហទំព័រដោយផ្អែកលើអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់នេះសម្រាប់អ្នក អ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាឬស្លាកសញ្ញាណាមួយដែលលេចចេញនៅលើគេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាឡើយលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ អ្នកមិនអាចឆ្លុះស្លាកស្នាមឬស៊ុមឡើយ។ គេហទំព័រឬទំព័រផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនេះនៅលើគេហទំព័រឬគេហទំព័រណាមួយ។ អ្នកមិនអាចភ្ជាប់“ បណ្តាញភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅ” ទៅនឹងគេហទំព័របានទេពោលគឺបង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនេះដែលចៀសវៀងពីទំព័រដើមឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដោយគ្មាន ការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ចំណងជើងឬចំណាប់អារម្មណ៍លើខ្លឹមសារឬសំភារៈដែលបានទាញយកត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ ។Key-Components.com រក្សាសិទ្ធិពេញលេញនូវសិទ្ធិនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពេញលេញនៅក្នុងខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកទាញយកពីគេហទំព័រដោយផ្អែកលើអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់នេះសម្រាប់អ្នក អ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាឬស្លាកសញ្ញាណាមួយដែលលេចចេញនៅលើគេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាឡើយលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ អ្នកមិនអាចឆ្លុះស្លាកស្នាមឬស៊ុមឡើយ។ គេហទំព័រឬទំព័រផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនេះនៅលើគេហទំព័រឬគេហទំព័រណាមួយ។ អ្នកមិនអាចភ្ជាប់“ បណ្តាញភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅ” ទៅនឹងគេហទំព័របានទេពោលគឺបង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនេះដែលចៀសវៀងពីទំព័រដើមឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដោយគ្មាន ការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។com សូមរក្សាសិទ្ធិពេញលេញនិងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកទាញយកពីគេហទំព័រដោយអនុលោមតាមអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់នេះសម្រាប់អ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួនដូចមានចែងនៅទីនេះ។ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់សញ្ញាសម្គាល់ឬនិមិត្តសញ្ញាដែលលេចឡើងនៅទូទាំង គេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ អ្នកមិនអាចឆ្លុះកញ្ចក់ធ្វើស៊ុមទំព័រគេហទំព័រឬទំព័រណាមួយនៃគេហទំព័រនេះនៅលើគេហទំព័រឬគេហទំព័រណាមួយឡើយ។ អ្នកមិនអាចភ្ជាប់បានទេ " បណ្តាញភ្ជាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ "ទៅកាន់គេហទំព័រនេះមានន័យថាបង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះដែលចៀសវៀងពីទំព័រដើមឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។com សូមរក្សាសិទ្ធិពេញលេញនិងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកទាញយកពីគេហទំព័រដោយអនុលោមតាមអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់នេះសម្រាប់អ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួនដូចមានចែងនៅទីនេះ។ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់សញ្ញាសម្គាល់ឬនិមិត្តសញ្ញាដែលលេចឡើងនៅទូទាំង គេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ អ្នកមិនអាចឆ្លុះកញ្ចក់ធ្វើស៊ុមទំព័រគេហទំព័រឬទំព័រណាមួយនៃគេហទំព័រនេះនៅលើគេហទំព័រឬគេហទំព័រណាមួយឡើយ។ អ្នកមិនអាចភ្ជាប់បានទេ " បណ្តាញភ្ជាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ "ទៅកាន់គេហទំព័រនេះមានន័យថាបង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះដែលចៀសវៀងពីទំព័រដើមឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។អ្នកមិនត្រូវប្រើស្លាកសញ្ញាឬស្លាកសញ្ញាណាមួយដែលលេចចេញនៅលើគេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាឡើយលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ អ្នកមិនអាចឆ្លុះផ្លាកឬធ្វើស៊ុមទំព័រដើមឬទំព័រផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនេះបានឡើយ។ គេហទំព័រឬគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ អ្នកមិនអាចភ្ជាប់“ បណ្តាញភ្ជាប់ជ្រៅ” ទៅនឹងគេហទំព័របានទេពោលគឺបង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះដែលចៀសវៀងពីគេហទំព័រឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។អ្នកមិនត្រូវប្រើស្លាកសញ្ញាឬស្លាកសញ្ញាណាមួយដែលលេចចេញនៅលើគេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាឡើយលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ អ្នកមិនអាចឆ្លុះផ្លាកឬធ្វើស៊ុមទំព័រដើមឬទំព័រផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនេះបានឡើយ។ គេហទំព័រឬគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ អ្នកមិនអាចភ្ជាប់“ បណ្តាញភ្ជាប់ជ្រៅ” ទៅនឹងគេហទំព័របានទេពោលគឺបង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះដែលចៀសវៀងពីគេហទំព័រឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។បង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះដែលចៀសវៀងពីទំព័រដើមឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។បង្កើតតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះដែលចៀសវៀងពីទំព័រដើមឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

 

២ ។ ការបដិសេធការធានា។

Key-Components.com មិនធានាការធានាការបង្ហាញឬការតំណាងដោយការគោរពចំពោះផលិតផលណាមួយឬទាក់ទងទៅនឹងគេហទំព័រសេវាកម្មឬខ្លឹមសារ ។Key-Components.com បដិសេធមិនធានារាល់ការធានាគ្រប់ប្រភេទការបង្ហាញការបញ្ជាក់លក្ខន្តិកៈ។ បើមិនដូច្នេះទេរួមបញ្ចូលទាំងការធានាលើទំនិញភាពរឹងមាំសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ចំណងជើងនិងគ្មានការរំលោភណាមួយទាក់ទងនឹងផលិតផលគេហទំព័រសេវាកម្មនិងខ្លឹមសារ ។Key-Components.com មិនធានានូវអ្វីដែល មុខងារដែលបានអនុវត្តដោយគេហទំព័រឬសេវាកម្មនឹងមិនមានការរំខានទាន់ពេលវេលាសុវត្ថិភាពឬមិនមានកំហុសឬគុណវិបត្តិនៅក្នុងគេហទំព័រឬសេវាកម្មនឹងត្រូវបានកែដំរូវ ។Key-Components.com មិនធានានូវភាពត្រឹមត្រូវឬពេញលេញនៃខ្លឹមសារ។ ឬកំហុសណាមួយនៅក្នុងមាតិកានឹងត្រូវបានកែដំរូវ។សេវាកម្មនិងមាតិកាត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋាន "ដូចដែលមាន" និង "ដែលអាចរកបាន" ។

នៅ Key-Components.com អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកទស្សនាត្រូវបានពិនិត្យនិងវិភាគជាទៀងទាត់ក្នុងគោលបំណងតាមដាននិងកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវបានចែករំលែកនៅខាងក្រៅ Key-Components.com ឡើយ។

ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនាគេហទំព័រយើងអាចស្នើសុំព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលលេខទូរស័ព្ទលេខទូរសារនិងអាសយដ្ឋានសម្រាប់ដឹកជញ្ជូន / វិក័យប័ត្រ) ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រមូលដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយមានតែការយល់ព្រមពីអ្នកប៉ុណ្ណោះ។

 

៣. ការកំណត់កម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវ។

មិនមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែល Key-Components.com ទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទិញឬភាគីទីបីសម្រាប់ការខូចខាតដោយប្រយោលណាមួយពិសេសផលប៉ះពាល់ទណ្ឌកម្មឬគំរូ (រួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់ប្រាក់ចំណេញបាត់បង់ប្រាក់សន្សំឬការបាត់បង់ឱកាសអាជីវកម្ម) ដែលកើតឡើង។ ចេញពីឬទាក់ទងទៅនឹង (១) ផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ឬត្រូវផ្តល់ដោយ Key-Components.com ឬការប្រើប្រាស់អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើដូចគ្នា (II) ការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រសេវាកម្ម។ ឬមាតិកា (III) រាល់ប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងឬសម្របសម្រួលដោយគេហទំព័រ (IV) ការទាមទារណាមួយដែលបណ្តាលមកពីកំហុសការលុបចោលឬភាពមិនត្រឹមត្រូវផ្សេងៗនៅក្នុងវែបសាយសេវាកម្មនិង / ឬមាតិកា (V) ការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬ ការបែងចែកនៃការបញ្ជូនឬទិន្នន័យរបស់អ្នក (VI) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬការប្រព្រឹត្ដរបស់ភាគីទីបីណាមួយនៅលើគេហទំព័រឬសេវាកម្ម (ទី ៧) បញ្ហាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងផលិតផលគេហទំព័រសេវាកម្មឬខ្លឹមសារទោះបីជាគេហទំព័រ Key-Components.com ត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ។

កាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់ Key-Components.com ចំពោះគុណវិបត្តិផលិតផលត្រូវមាននៅជំរើសរបស់ Key-Components.com ដើម្បីជំនួសផលិតផលដែលមានជម្ងឺឬសងប្រាក់វិញដល់អតិថិជននូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង់ដោយអតិថិជនដូច្នេះក្នុងករណីគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់ Key-Components.com លើស ថ្លៃទិញរបស់អ្នកទិញ។ វិធីដោះស្រាយខាងមុខនេះត្រូវមានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នកទិញអំពីភាពខ្វះចន្លោះនិងការត្រឡប់មកវិញនៃផលិតផលដែលមានបញ្ហាក្នុងរយៈពេលហុកសិប (៦០) ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទិញ។ សំណងខាងលើមិនអនុវត្តចំពោះផលិតផលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុស (រាប់បញ្ចូលទាំងគ្មានកំណត់ ការធ្វេសប្រហែស) ការធ្វេសប្រហែសគ្រោះថ្នាក់ឬការផ្លាស់ប្តូរឬចំពោះផលិតផលដែលត្រូវបានលក់ឬផ្លាស់ប្តូរកំឡុងពេលជួបប្រជុំគ្នាឬបើមិនដូច្នោះទេមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការសាកល្បងទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងគេហទំព័រសេវាកម្មមាតិកាឬល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ ,សំណងតែមួយគត់និងផ្តាច់មុខរបស់អ្នកគឺបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍នេះ។ អ្នកទទួលស្គាល់ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកថាការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកគឺប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់របស់អ្នក។